środa, 27 stycznia 2010

WDT - Transakcje Sprzedaży (Eksport)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska (w ten sposób przenoszone przez nabywcę zostaje prawo do rozporządzania towarami jak właściciel).

Moment powstania obowiązku podatkowego-UJĘCIE W VAT PRZEZ KSIĘGOWOŚĆ:

WDT – z chwilą wystawienia FV, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Jeżeli przed dokonaniem dostawy otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia FV potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny.

WDT- Stawki podatku VAT

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów- warunkiem zastosowania stawki 0% jest :

a) posiadanie przez nabywcę i dostawcę właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych i podanie tych numerów na FV

W przypadku operowania błędnym numerem identyfikacyjnym VAT kontrahenta z Unii Europejskiej, dostawa będzie objęta podatkiem VAT na terenie Polski.
ADRES STRONY WWW DO SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI NIP UE


b) posiadanie przez Spółkę przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy VAT -dowodów , że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.

WDT - Formy Potwierdzeń

1.Z USTAWY O VAT (art.42 ust.3-5,11 UoVAT):
a) dokumenty które łącznie potwierdzają dostarczenie towarów do nabywcy:
- dokumenty przewozowe od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika że towary zostały dostarczone do miejsca przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju
- kopia faktury,
- specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku

b) Jeśli powyższe dokumenty jednoznacznie nie potwierdzają dostawy,to może być:
- korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie
- dokument potwierdzający zapłatę za towar lub wygaśnięcie zobowiązania
- dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu
- dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru

2.INNE (UWAGA!-niewymienione wprost w ustawa o VAT ):
- CMR
- zbiorcze potwierdzenia od klienta/ firmy transportowej
- self-billingi lub potwierdzenia mailowe ,fax
- potwierdzenia ze stron internetowych
- w innych przypadkach zamówienia (które są w systemie ) -TO JAKO OSTATECZNOŚĆ

Forma dokumentów potwierdzających WDT - Wyrok WSA w Warszawie z 12.2.2009 r., III SA/Wa 1909/08
Teza wyroku WSA w Warszawie z 12.2.2009 r., III SA/Wa 1909/08: W ocenie sądu, z przepisów art. 42 ust. 3–5 ustawa o VAT z 2004r. nie wynika wymóg, aby dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotowy charakter transakcji miały formę „papierową”. Biorąc pod uwagę, że nigdzie nie stanowi się o formie dokumentów, zasadniczo dopuszczalna będzie każda forma, byle uprawdopodobniona była autentyczność tych dokumentów.
Zgodzić się zatem należy z twierdzeniem, że dowodem może być także dokument w formie elektronicznej lub przesłany faksem.

WDT - Konsekwencje braku potwierdzeń

PRZY DEKLARACJACH KWARTALNYCH (art.42 ust12 i 12a UoVAT)
- WDT wykazuje się w kwartale następnym przy zastosowaniu stawki lokalnej,jeśli nie otrzymano dowodów w terminie do złożenia deklaracji za kwartał następny
- W momencie otrzymania dowodów podatnik koryguje kwartał, w którym wykazał WDT ze stawką lokalną oraz kwartał w którym dokonał WDT

Przykład:
- Obowiązek podatkowy WDT powstał w marcu lecz podatnik do 25 kwietnia nie otrzymał wymaganych dowodów.
- Podatnik nie wykazuje WDT w rozliczeniu za I kwartał lecz w rozliczeniu za II kwartał ze stawką lokalną jeśli nie otrzymał wymaganych dowodów do 25lipca
- W przypadku otrzymania wymaganych dowodów podatnik dokonuje korekty za I kwartał wykazując WDT ze stawką 0% oraz korekty za II kwartał eliminując WDT ze stawką lokalną

WNT – nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami z kraju UEWNT

Moment powstania obowiązku podatkowego (ujęcia w VAT):
Z chwilą wystawienia faktury VAT przez dostawcę towarów, lecz nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT.
W przypadku zapłaty całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem WNT, moment powstania obowiązku podatkowego powstaje z chwilą wystawienia FV potwierdzającej otrzymanie należności.
Wniosek: nieotrzymanie FV WNT w odpowiednich terminach powoduje konieczność korekt VAT przez dział księgowości.

- WNT – uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towar znajduje się w momencie zakończenia jego wysyłki lub transportu (art.. 25 ust. 1 Ustawy o VAT)

- Jeżeli podatnik podał dostawcy numer VAT, pod którym jest zidentyfikowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie innym niż państwo, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu , WNT uznaje się a opodatkowane również na terytorium tego państwa, które wydało numer (art.. 25 ust. 2 Ustawy VAT)